LAATSTE RICHTLIJNEN CORONA  

Op advies van de Nationale veiligheidsraad mogen huisartsen opnieuw niet-dringende zorg verlenen. Om alles voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij u met onderstaande adviezen rekening te houden.

Wij zullen uitsluitend patiënten die geen COVID-19 verdachte symptomen vertonen op raadpleging mogen zien. Bij klachten zoals hoesten, koorts, pijn op de borstkas, neusloop, kortademigheid, keelpijn, extreme vermoeidheid, spierpijn, misselijkheid, diarree, geur- of smaakverlies, of wanneer u twijfelt of een consult is toegestaan, vragen wij u om telefonisch met ons contact op te nemen:014 26 03 88. Voor alle andere consultaties mag u terug online een afspraak maken als er een vrij is.

De praktijk wordt dagelijks grondig gereinigd. Was thuis uw handen voor en na uw bezoek aan onze praktijk. Bedek uw mond en neus met een mondmasker of sjaal. U kan uw handen ontsmetten wanneer u binnenkomt in de praktijkruimte bij de arts.

We proberen het aantal patiënten in de wachtzaal zoveel mogelijk te beperken. Kom bij voorkeur alleen. Kinderen en zorgbehoevenden mogen begeleid worden door maximaal 1 persoon. Houd 1,5 meter afstand van anderen. Kom op tijd  naar de raadpleging. Indien u te vroeg bent wacht u best nog even in de auto.

Voor niet strikt medische vragen verwijzen we u door naar de informatie site van de overheid www.info-coronavirus.be of op www.sciensano.be


Gelieve bij elk consult uw elektronische identiteitskaart, kids-ID of ISI+ kaart bij de hand te houden. Om uw dossier up-to-date te houden, moeten we deze regelmatig opnieuw inlezen.
Breng bij elk doktersbezoek enkele recente klevers van het ziekenfonds mee.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 014 26 03 88

Telefoneer bij voorkeur tussen 9  en 12 uur, de praktijkassistente kan dan voor u een afspraak maken, een huisbezoek noteren of een boodschap doorgeven aan één van de artsen.
Gelieve de telefonische contacten met de arts zelf te beperken tot het strikt noodzakelijke. Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend, zowel voor arts als patiënt!
Voor de behandeling van een medisch probleem of een bespreking van onderzoeksresultaten maakt u best een afspraak. 

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor zwaar zieke en minder mobiele patiënten. Wij vragen u met aandrang om zo veel mogelijk op consultatie te komen. In onze praktijkruimtes kunnen we u namelijk in de beste omstandigheden onderzoeken en behandelen. 

Huisbezoeken worden bij voorkeur in de voormiddag aangevraagd op het nummer 014/26 03 88. Vermeld steeds duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Een korte omschrijving van uw probleem kan nuttig zijn.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Indien uw GMD wordt beheerd in onze praktijk, betaalt u bij alle artsen van de praktijk minder remgeld. Bij een verwijzing kunnen we de noodzakelijke gegevens uit dit dossier meegeven.

VOORSCHRIFTEN

Een voorschrift mag enkel worden afgeleverd  als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of bij een huisbezoek. We mogen dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften afleveren.

Voor een vernieuwing van belangrijke medicatie zoals voor de behandeling van de bloeddruk, cholesterol, suiker, de pil,...komt u best op raadpleging. Maak daarom tijdig een afspraak met uw huisarts. Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is.

ATTESTEN

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook daarvoor op raadpleging te komen. Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

ERKENDE OPLEIDINGSPRAKTIJK 

Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale OverheidsDienst van Volksgezondheid én is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO) als  opleidingspraktijk.

Een huisarts-in-opleiding ( HAIO) is een gediplomeerd arts ( master geneeskunde) die zich 2 jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een erkende opleidingspraktijk.
De HAIO is betrokken bij alle activiteiten van de praktijk en overlegt regelmatig met de praktijkopleiders. Op die manier blijft uw huisarts permanent op de hoogte van uw situatie en wordt uw gezondheid optimaal verzorgd.
Een HAIO werkt aan dezelfde tarieven als uw huisarts. Voor de uren van de raadplegingen en de huisbezoeken kan u het uurrooster van de praktijk raadplegen, zie “AFSPRAKEN”

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie: www.patientconsent.be

GDPR – PRIVACYVERKLARING
Versie 1.1, datum laatste wijziging 25-05-2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Ons Huisartsenteam Wiekevorst (HTW) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Het Huisartsenteam Wiekevorst houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door het Huisartsenteam Wiekevorst, Itegemseweg 25 te 2222 Wiekevorst en worden enkel verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen voor wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van het Huisartsenteam Wiekevorst zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens
De gegevens die we van u verwerken, worden in het kader van uw gezondheidszorg enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt, of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel die informatie die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener wordt gedeeld.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op een beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Ook voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek kunnen er gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd ener worden maatregelen genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien ze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van die gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.